Specjalizacje

Oferujemy najwyższej jakości doradztwo prawne w wybranych obszarach. Specjalizujemy się w projektach technologicznych, inwestycjach kapitałowych i zamówieniach publicznych.

Uczestniczymy w największych i najbardziej złożonych projektach z obszaru zamówień publicznych. Dzięki temu, KDKH to jedna z wiodących i najbardziej doświadczonych kancelarii w tym zakresie. Posiadamy bardzo bogate doświadczenie w obsłudze inwestycji kapitałowych, transakcji przejęć i sprawach korporacyjnych.

Istotną część naszej praktyki stanowi także doradztwo na rzecz podmiotów korzystających z nowoczesnych technologii, rozwijającym je lub inwestującym w tego typu rozwiązania. Obsługujemy zarówno startupy, jak również firmy o ugruntowanej pozycji rynkowej oraz fundusze inwestycyjne.

Dekoracja

Od lat doradzamy inwestorom oraz spółkom w transakcjach kapitałowych i inwestycjach.

Doradzamy przy doborze optymalnej formy i struktury prawnej przedsięwzięć biznesowych, przeprowadzamy złożone badania due diligence, negocjujemy dokumentację transakcyjną, finalizujemy kluczowe kontrakty w transakcjach fuzji i przejęć oraz projektach restrukturyzacji. Wśród naszych Klientów są inwestorzy strategiczni oraz finansowi. Wspieramy fundusze inwestycyjne oraz spółki będące w procesie zmiany kontroli. Doradzamy w rundach na różnych etapach finansowania. Bierzemy udział zarówno w transakcjach krajowych, jak też transgranicznych (na rynku niemieckim, w regionie CEE, w krajach bałtyckich oraz w Stanach Zjednoczonych). Uczestniczymy zarówno w kameralnych rundach inwestycyjnych, jak również w inwestycjach, których struktura zakłada udział szerokiej grupy funduszy i inwestorów (krajowych i zagranicznych). Mamy doświadczenie we wprowadzaniu zagranicznych inwestorów na rynek krajowy oraz w regionie CEE, w tym w formule joint venture.

Profesjonalna pomoc prawna na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 
a także na etapie realizacji zamówienia - to nasz atut.

Doradzamy Instytucjom Zamawiającym i Przedsiębiorcom, reprezentującym wszystkie obszary działalności, których dotyczą zamówienia publiczne. Wyróżniamy się szczególnie bogatym doświadczeniem w obsłudze inwestycji z branży budowlanej, telekomunikacyjnej, informatycznej oraz gospodarki komunalnej.

Zapewniamy całościową obsługę złożonych przedsięwzięć, dbając o prawne bezpieczeństwo projektu na każdym etapie jego realizacji, poczynając od zawarcia umowy, poprzez cały okres jej realizacji, aż do rozwiązania sporów.

Reprezentujemy naszych Klientów przed sądami powszechnymi, administracyjnymi, Sądem Najwyższym oraz sądami polubownymi. Świadczymy pomoc prawną na każdym etapie postępowania sądowego oraz w ramach ugodowego rozwiązania sporu.

Świadczymy kompleksowe usługi w zakresie prawa nowych technologii i posiadamy 
w tym wieloletnią praktykę.

Doskonale poruszamy się w interdyscyplinarnych zagadnieniach wymagających znajomości wielopoziomowych regulacji w różnorodnych obszarach prawa. Dobieramy rozwiązania dopasowane do potrzeb naszych Klientów. Potrafimy realnie oceniać ryzyka regulacyjne i rekomendować praktyczne, sprawdzone rozwiązania.

Od lat doradzamy we wdrażaniu wymogów regulacyjnych z zakresu bezpieczeństwa w instytucjach rynku finansowego: w bankach, towarzystwach ubezpieczeń, instytucjach płatniczych. Doradzamy krajowym i zagranicznym firmom z branży FinTech, w tym dostawcom narzędzi wspierających AML, Compliance, Risk scoring, Screening jak również LendTech i E-commerce.

Doradzamy od lat największym przedsiębiorcom telekomunikacyjnym oraz IT funkcjonującym na rynku krajowym oraz międzynarodowym.

Nasze wsparcie obejmuje zarówno wsparcie regulacyjne, jak również negocjowanie kontraktów handlowych, wsparcie w ekspansji i wprowadzaniu na rynek nowych produktów i usług. Doradzamy w zakresie cyberbezpieczeństwa oraz wdrażania instrumentów przeciwdziałających nadużyciom. Prowadzimy z wielkimi sukcesami spory sądowe - zarówno cywilne, jak i karne, dotykające często nowych technologii, AML i white collar crimes.

Doradzamy renomowanym firmom z branży mediów i rozrywki.

W obszarze mediów nasz dorobek obejmuje wspieranie nadawców programów telewizyjnych, redakcji mediów elektronicznych, w tym portali internetowych i kanałów informacyjnych. Wspieramy Klientów w obszarze tradycyjnych mediów, jak i tzw. nowych mediów. W obszarze rozrywki wspieramy liderów o ugruntowanej od lat pozycji rynkowej, działających w branży reglamentowanej zarówno w kraju, jak i zagranicą. Posiadamy doświadczenie w projektach o unikatowym charakterze na skalę kraju i regionu.

Doradzamy w sprawach związanych ze zwalczaniem nieuczciwej konkurencji oraz w sprawach dotyczących nieuczciwych praktyk rynkowych.

Opiniujemy modele i strategie biznesowe Klientów, ich proces sprzedaży, komunikacje rynkową i inne zagadnienia związane z ekspansją rynkową. Bronimy Klientów przed nieuczciwymi konkurentami w zakresie naruszeń dóbr osobistych. Osiągamy sukcesy w zakresie sporów dotyczących wykorzystywania własności intelektualnej, podrabiania produktów, reklam porównawczych, wprowadzania konsumentów w błąd. Zasze jesteśmy po tej dobrej stronie.

Przez lata z sukcesami rozwinęliśmy praktykę zastępstwa procesowego.

Klienci mogą na nas liczyć w trudnych sytuacjach spornych. Świadczymy profesjonalną pomoc prawną zarówno w ramach postępowań spornych, sądowych i pozasądowych (arbitraż, mediacja), jak również w zastępstwach procesowych innego rodzaju. Specjalizujemy się w sprawach dotyczących zamówień publicznych, infrastruktury, IT, telekomunikacji, sporów korporacyjnych i inwestycji budowlanych. Reprezentujemy Klientów przed Krajową Izbą Odwoławczą, sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym, sądami administracyjnymi, w tym Naczelnym Sądem Administracyjnym, Trybunałem Konstytucyjnym oraz Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu.

Mamy bogate doświadczenie w zakresie prawa własności intelektualnej na gruncie prawa autorskiego i prawa własności przemysłowej.

Zapewniamy kompleksowe doradztwo na etapie przedsądowym, a także na każdym etapie procesu. Na zlecenie Klientów prowadzimy due diligence praw autorskich. Przygotowujemy umowy prawnoautorskie ze szczególnym uwzględnieniem branży IT oraz mediów i rozrywki.

Współpracujemy z instytucjami wdrażającymi fundusze unijne, podmiotami udzielającymi pomocy 
oraz beneficjentami wsparcia.

Weryfikujemy, które przepisy unijne mają zastosowanie do danego projektu lub zamierzonej współpracy. Opracowujemy opinie i ekspertyzy dotyczące m.in. kwalifikowania wsparcia jako pomocy publicznej, określenia statusu przedsiębiorstw w rozumieniu przepisów unijnych, zasad zwrotu środków oraz ryzyk związanych z korzystaniem ze wsparcia tego rodzaju. Świadczymy pomoc prawną na wszystkich etapach realizacji projektów współfinansowanych ze środków europejskich. Wspieramy Klientów na etapie realizacji projektów przy udzielaniu zamówień zgodnie z zasadą konkurencyjności i przy zmianach realizacji projektów. Wspieramy beneficjentów, jak i instytucje w postępowaniach o udzielenie i zwrot dofinansowania, w postępowaniach odwoławczych, sądowych i administracyjnych. Doradzamy w zakresie pozyskiwania środków, ich wykorzystywania zgodnie z prawem oraz w przedmiocie ryzyk związanych ze zwrotem środków.

Doradzamy właścicielom, inwestorom, podmiotom finansującym, wynajmującym oraz najemcom.

Specjalizujemy się w usługach prawnych w sprawach związanych z obrotem nieruchomościami oraz przygotowaniem nieruchomości do wykorzystania w celach inwestycyjnych. Sporządzamy raporty prawne due diligence, opracowujemy i negocjujemy umowy o generalne wykonawstwo robót budowlanych, a także wzory umów deweloperskich i umów o podział do korzystania quoad usum. Doradzamy przy negocjowaniu umów finansowania projektów deweloperskich oraz w kwestiach ustanowienia zabezpieczeń związanych z finansowaniem projektów.

Wspieramy Klientów w sporach dotyczących nieruchomości oraz zapewniamy obsługę postępowań sądowych (m.in. o ustalenie tytułu prawnego do nieruchomości, o ustalenie istnienia/nieistnienia stosunku prawnego dotyczącego nieruchomości, o zniesienie współwłasności nieruchomości).

Ten interdyscyplinarny obszar usług prawnych wymaga znajomości wielu dziedzin prawa, międzynarodowych realiów działalności biznesowej oraz funkcjonowania podmiotów gospodarczych.

W pakiecie świadczonych przez nas usług jest m.in.: doradztwo w sytuacjach kryzysowych oraz reprezentowanie Klientów w postępowaniach dotyczących przestępstw o charakterze finansowym (np. oszustwa dotacyjne, wyłudzenia środków publicznych, defraudacje powierzonych aktywów, przekupstwo, pranie brudnych pieniędzy, niegospodarność, działalność na szkodę spółki oraz odpowiedzialność karna na gruncie prawa zamówień publicznych). Wdrażamy mechanizmy prewencyjne, zapobiegające nadużyciom i ryzykom prawnym w obszarze white collar crime. Doradzamy przedsiębiorcom z branży telekomunikacyjnej w sprawach nadużyć w komunikacji elektronicznej, takich jak jak smishing czy spoofing.

Nasi eksperci od lat doradzają w zakresie kompleksowej obsługi HR przedsiębiorcom zatrudniającym ponad 5000 pracowników m.in. z branży telekomunikacyjnej, budowalnej, wydawniczej i finansowej.

Współpracujemy z działami HR i bezpieczeństwa w zakresie tworzenia wewnętrznych regulacji, takich jak umowy o pracę, regulaminy pracy, wynagradzania, procedury bezpieczeństwa, monitoringu pracowników i infrastruktury przedsiębiorstwa.

Wspieramy pracodawców w realizacji uprawnień i obowiązków w zakresie rozpoznawania incydentów, naruszeń prawa i regulacji wewnętrznych przez pracowników, tworzenia i udziału w komisjach antymobbingowych.

Przygotowujemy dokumentację związaną z rozwiązywaniem umów o pracę – w tym w obszarze zwolnień grupowych i programów dobrowolnych odejść.

Nasze doświadczenie obejmuje prowadzenie spraw sądowych na terenie całej Polski oraz Europy (zwłaszcza w Szwecji, Finlandii i Niemczech). Sprawy, w których doradzamy dotyczą mobbingu, wypadków przy pracy, odwołań od rozwiązania umowy o pracę oraz naruszenia zasad uczciwej konkurencji. Ponadto reprezentujemy pracowników oraz związki zawodowe w instytucjach kultury.

Posiadamy bogate doświadczenie w obsłudze jednostek sektora finansów publicznych.

Doradzamy państwowym i samorządowym osobom prawnym i innym jednostkom organizacyjnym. Pomagamy tworzyć akty prawa miejscowego, a także regulaminy i statuty. Doradzamy w sprawach z zakresu gospodarki finansowej podmiotów sektora finansów publicznych, w tym w sprawach odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Świadczymy pomoc prawną w postępowaniach kontrolnych i nadzorczych. Reprezentujemy klientów w postępowaniach przed samorządowymi kolegiami odwoławczymi, jak również przed organami administracyjnymi i sądami.

Zaufali nam

Kancelaria KDKH partnerem merytorycznym Ekosystemu FinTech Poland

Kancelaria KDKH została partnerem merytorycznym Ekosystemu Fundacji FinTech Poland, niezależnego think tanku specjalizującego się w cyfrowych finansach. Od lat angażujemy się w rozwój firm technologicznych w obliczu stale zmieniającego się otoczenia prawnego. Chcemy wspierać środowisko fintechowe oraz uczestniczyć w wypracowywaniu adekwatnych i wyważonych rozwiązań regulacyjnych. W naszej ocenie FinTech Poland to odpowiednie do tego miejsce.” – mówi o współpracy radca prawny Michał Heromiński, partner KDKH.

Premium Fashion Group sp. z o.o.
- reaktywacja legendarnej marki odzieżowej Próchnik

Kancelaria KDKH doradzała Tomaszowi Ciąpale, twórcy Lancerto oraz powiązanej z nim spółce Premium Fashion sp. z o.o. w reaktywacji legendarnej marki odzieżowej Próchnik. Doradztwo kancelarii obejmowało przygotowanie i sfinalizowanie złożonej transakcji przejęcia praw do marki Próchnik.

Media o nas

"Ostatnio coraz częściej słychać o patologiach w portalach społecznościowych, serwisach streamingowych czy wśród youtuberów. W toczącej się dyskusji część komentatorów zdaje się zapominać o szerokim kontekście działalności twórców internetowych. Usuwanie — często z trudem — pojedynczych osób czy poszczególnych treści stanowiących nieakceptowalny społecznie przekaz, w praktyce nic nie zmienia."

Po wyroku w sprawie śmieci. Jak informuje Gazeta Wyborcza, Krajowa Izba Odwoławcza uznała, że władze Warszawy mają unieważnić postępowanie z wolnej ręki. Przewodnicząca składu orzekającego argumentowała m.in., że MPO nie jest w stanie wykonać samodzielnie usługi transportu śmieci. “

Nową ustawę Prawo zamówień publicznych analizuje Dzienniku Gazecie Prawnej Karol Kamiński, radca prawny w KDKH i Katarzyna Wyzgał, adwokat w KDKH. Autorzy zauważają, że ustawa z 11 września 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) nie wprowadza zasadniczych zmian w instytucji podwykonawstwa.

“Technologia blockchain to jeden z najdynamiczniej rozwijających się dziedzin gospodarki cyfrowej. Zwykle prawo nie nadąża za rozwojem nowych technologii, ale wiele państw już próbuje ująć blockchain w ramy prawne. Unia Europejska, w tym Polska, też to musi zrobić”

Mec. Michał Heromiński, partner w KDKH został powołany w skład komitetu inwestycyjnego PFR NCBR CVC FIZAN. To fundusz funduszy utworzony dla wspierania komercjalizacji innowacyjnych projektów technologicznych we współpracy z korporacjami - informuje Rzeczpospolita

“Przepisy nie nadążają za technologią. Michał Heromiński, partner w Kancelarii KDKH, w dzisiejszym wydaniu „Parkietu” zwraca uwagę na temat arbitrażu regulacyjnego i podkreśla rolę dobrego prawa we wzroście konkurencyjności gospodarczej Polski. – W UE przedsiębiorcy, korzystając z arbitrażu regulacyjnego, mogą zarejestrować swoją działalność w dowolnym kraju członkowskim."

“Druk 3D, blockchain, sztuczna inteligencja, cloud computing, robotyzacja czy automatyzacja to tylko przykładowe branże, które mają ogromny potencjał. Mogą stać się ważnym elementem polskiej gospodarki, jednak ich ekspansję blokują, oprócz innych przyczyn, również bariery prawne”

Karol Kamiński, partner w KDKH wziął udział w debacie “Rzeczpospolitej” na temat nowego prawa zamówień publicznych. Dyskusja była okazją do oceny nowych przepisów, wskazania ich mocnych stron, ale także braków. Karol Kamiński zaznaczył, że wielu klientów jako problem wskazuje nieprecyzyjność przepisów, długość postępowania i koszty z nim związane. Co skutkuje bezpośrednio tym, że wykonawcy chętniej wybierają oferty z rynku prywatnego.

“W przypadku Próchnika mamy do czynienia z marką istniejącą od ponad 70 lat, która na trwałe wpisała się w świadomość użytkowników oraz historię polskiej transformacji gospodarczej. Kluczowe było zatem szczegółowe due diligence a następnie odpowiedzialne negocjacje ze zbywcą”

“Rozwijamy kompetencje w zakresie mediów i nowych technologii podążając za naszymi klientami. Doradzaliśmy w wielu projektach z tego obszaru, mamy ich coraz więcej i są coraz bardziej złożone. Razem z Piotrem będziemy stale wzmacniać naszą praktykę skupioną na tych specjalizacjach – mówi Michał Heromiński, radca prawny, partner i wspólnik kancelarii KDKH"

Blog

Zobacz

Zapraszamy do kontaktu

KRYNICKI DAJCZER KAMIŃSKI HEROMIŃSKI
Spółka Partnerska Radców Prawnych
ul. Nowy Świat 35 lok. 8
00-029 Warszawa

Mob.: +48 607 741 741
Tel.: +48 22 380 33 50
Fax: +48 22 380 33 51
Mail: biuro@kdkh.pl
© KDKH 2020. Wszelkie prawa zastrzeżone.