W czym
możemy pomóc?

transakcje
i inwestycje

PRAWO SPÓŁEK
FUZJE I PRZEJĘCIA
FUNDUSZE INWESTYCYJNE
PRAWO KARNE GOSPODARCZE

Prawo nowych
technologii

PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
KOMERCJALIZACJA B+R
FUNDUSZE EUROPEJSKIE
POMOC PUBLICZNA

Zamówienia
publiczne

PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE
PRAWO ADMINISTRACYJNE
FINANSE PUBLICZNE
PROJEKTY INFRASTRUKTURALNE
NIERUCHOMOŚCI
SPORY SĄDOWE I ARBITRAŻOWE

Nasi klienci

Poznaj
nasz zespół

KATARZYNA DAJCZER

Partner, radca prawny, członek OIRP w Warszawie

Partner, radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, a także studiów z zakresu prawa amerykańskiego w Centrum Prawa Amerykańskiego organizowanych przez University of Florida Levin College of Law we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim. Ukończyła aplikację radcowską w OIRP w Warszawie.

Ekspert z zakresu zamówień publicznych. W latach 2004-2007 arbiter z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, a także obserwator z ramienia Prezesa UZP w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego o największych wartościach. Prowadzi kompleksową obsługę z zakresu zamówień publicznych zarówno Zamawiających jak i Wykonawców. Reprezentuje strony przed Krajową Izbą Odwoławczą, sądami okręgowymi i Sądem Najwyższym. Uczestniczy także w charakterze biegłego oraz członka komisji przetargowej w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego. Autorka publikacji z zakresu zamówień publicznych, specjalizuje się w obsłudze przedsiębiorców z sektora budowlanego i teleinformatycznego.

katarzyna.dajczer@kdkh.pl

KAROL KAMIŃSKI

Partner, radca prawny, członek OIRP w Warszawie

Od kilkunastu lat zarządza złożonymi projektami z zakresu zamówień publicznych po stronie Zamawiających i Wykonawców. Wielokrotnie reprezentował strony przed Zespołem Arbitrów, Krajową Izbą Odwoławczą oraz Sądem Okręgowym. Zastępował także klientów przed Trybunałem Konstytucyjnym oraz Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu. Autor publikacji zamieszczanych w dziennikach „Rzeczpospolita” i „Gazeta Prawna”. Specjalizuje się w obsłudze przedsiębiorców z sektora informatycznego, telekomunikacyjnego oraz gospodarki odpadami. W prawie najbardziej pociąga go możliwość rozwiązywania zawiłych problemów i poznawania, jak funkcjonują poszczególne gałęzie gospodarki.

karol.kaminski@kdkh.pl

ROBERT KRYNICKI

Partner, radca prawny, członek OIRP w Lublinie

Związany zawodowo z zamówieniami publicznymi nieprzerwanie od 1995 r. Specjalizuje się w kompleksowej obsłudze przedsiębiorców i podmiotów sektora finansów publicznych. Doradza w trakcie całego procesu inwestycyjnego, łącznie z etapem wykonania i rozliczenia umowy. Reprezentuje klientów Kancelarii przed Krajową Izbą Odwoławczą, sądami powszechnymi, polubownymi oraz przed Sądem Najwyższym, a także przed komisjami orzekającymi w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Koncentruje się na cywilistycznych aspektach udzielania i realizacji zamówień publicznych oraz kwestiach procesowych. Ma duże osiągnięcia w zakresie ochrony praw własności intelektualnej, w tym praw autorskich. Autor publikacji z zakresu zamówień publicznych. Po godzinach czas najchętniej poświęca swojej pasji – nurkowaniu.

robert.krynicki@kdkh.pl

PAWEŁ CIEŚLIK

Partner, radca prawny, członek OIRP w Warszawie

Radca prawny z ponad 20-letnim doświadczeniem w doradztwie z zakresu publicznego prawa gospodarczego. Wykłada w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. W swojej praktyce koncentruje się na prawie zamówień publicznych, projektach inwestycyjnych i infrastrukturalnych (w tym kolejowych i drogowych), finansach publicznych oraz prawie administracyjnym. Specjalizuje się w zastępstwie procesowym przed sądami administracyjnymi. Autor i współautor licznych opinii i ekspertyz, dotyczących spółek skarbu państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego. W kancelarii odpowiada także za opiekę nad aplikantami.

pawel.cieslik@kdkh.pl

MICHAŁ HEROMIŃSKI

Partner, radca prawny, członek OIRP w Warszawie

Radca prawny skoncentrowany na prawie spółek i funduszy inwestycyjnych, prawie karnym gospodarczym oraz prawie Unii Europejskiej. Niezależny członek komitetu inwestycyjnego funduszu funduszy PFR NCBR CVC FIZAN, powołanego do wspierania komercjalizacji projektów technologicznych we współpracy z korporacjami. Członek rad nadzorczych oraz komitetów inwestycyjnych. Ekspert Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Doradza spółkom prywatnym, publicznym, komunalnym i spółkom Skarbu Państwa. Specjalizuje się w transakcjach fuzji i przejęć, przekształceniach i restrukturyzacji, doradztwie na rzecz funduszy inwestycyjnych i emitentów. W jego obszarze zainteresowania są także interdyscyplinarne sprawy związane z white collar crime oraz pozyskiwaniem funduszy unijnych.

michal.herominski@kdkh.pl

PIOTR KAFLIK

Counsel, adwokat, członek ORA w Warszawie

Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej i nowych technologii. Jego doświadczenie obejmuje negocjowanie umów w obrocie gospodarczym, w szczególności w obszarze IP/IT. Świadczył usługi prawne na rzecz klientów z branży medialnej, w tym telewizyjnej oraz telekomunikacyjnej. Doradzał przy zawieraniu umów na prawa medialne do najważniejszych wydarzeń sportowych. Prowadził postępowania sądowe pomiędzy podmiotami gospodarczymi, w tym spory z zakresu prawa własności intelektualnej, roszczeń wynikających z naruszenia prawa antymonopolowego oraz spory z zakresu ochrony dóbr osobistych. 

piotr.kaflik@kdkh.pl

KATARZYNA WYZGAŁ

Adwokat, członek ORA w Warszawie

Absolwentka studiów licencjackich na kierunku Finanse i Rachunkowość w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz studiów podyplomowych Prawo nowoczesnych technologii na Akademii Leona Koźmińskiego. Z Kancelarią związana jest od 2011 roku. Zajmuje się sprawami z zakresu prawa zamówień publicznych, prawa gospodarczego i cywilnego, doradzając i reprezentując Klientów krajowych i zagranicznych. Posiada poświadczenia bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzulach: TAJNE, NATO SECRET, EU SECRET oraz ESA SECRET. Biegle posługuje się językiem angielskim oraz w stopniu komunikatywnym – językami francuskim i hiszpańskim.

katarzyna.wyzgal@kdkh.pl

KAROLINA POSADZY-TROCIŃSKA

Adwokat, członek ORA w Warszawie

Absolwentka studiów podyplomowych Prawa konkurencji w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk oraz kursu European Public Procurement Law zorganizowanego przez Academy of European Law ERA. Zajmuje się zagadnieniami z zakresu prawa zamówień publicznych, świadcząc usługi prawne zarówno na rzecz Zamawiających, jak i Wykonawców. Zakres praktyki obejmuje świadczenie usług na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym doradztwa na etapie wykonywania umów oraz negocjacji i rozwiązywania sporów realizacyjnych. Posiada bogate doświadczenie w reprezentowaniu klientów przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz w postępowaniach skargowych. Obszar jej praktyki obejmuje również prawo cywilne, konkurencji, gospodarcze oraz rozwiązywanie sporów sądowych. Biegle posługuje się językiem angielskim.

karolina.posadzy@kdkh.pl

ANETA SZEPIETOWSKA

Radca prawny, członek OIRP w Warszawie

Z Kancelarią związana jest od 2018 roku. Zajmuje się zagadnieniami z zakresu prawa zamówień publicznych, prawa gospodarczego, cywilnego i administracyjnego. Posługuje się językiem angielskim.

aneta.szepietowska@kdkh.pl

MONIKA DZILIŃSKA-BURACZYŃSKA

Radca prawny, członek OIRP w Warszawie

Absolwentka Podyplomowego Studium Prawa Własności Intelektualnej prowadzonego przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz kursu European Public Procurement Law zorganizowanego przez Academy of European Law ERA. Posiada ponad 10-letnie doświadczenie z zakresu zamówień publicznych, z uwzględnieniem sektora IT, odpadów i budowlanego oraz z zakresu obsługi kontraktów. Reprezentuje Klientów przed Krajową Izbą Odwoławczą i sądami powszechnymi. Z Kancelarią związana jest od 2011 roku. Zajmuje się zagadnieniami z zakresu prawa zamówień publicznych, prawa autorskiego i własności intelektualnej, prawa gospodarczego oraz cywilnego. Jest doświadczonym trenerem szkoleń z zakresu zamówień publicznych. Biegle posługuje się językiem angielskim.

monika.dzilinska@kdkh.pl

JOANNA ŻOCHOWSKA

Radca prawny, członek OIRP w Warszawie

Posiada szerokie doświadczenie w kompleksowej obsłudze prawnej przedsiębiorców, zarówno krajowych, jak i zagranicznych ze szczególnym uwzględnieniem klientów z niemieckiego obszaru językowego. Doradza również instytucjom sektora publicznego. Specjalizuje się w prowadzeniu sporów sądowych, prawie zobowiązań oraz prawie pracy.

joanna.zochowska@kdkh.pl

TOMASZ GOŁEMBIEWSKI

Adwokat, członek ORA w Warszawie

Specjalizuje się w cywilnych sprawach sądowych. W swojej karierze zawodowej pełnił m.in. rolę Koordynatora Centrum Pomocy Prawnej w Fundacji Społecznej oraz w Fundacji Polityki Społecznej Prekursor. Był redaktorem wspierającym w Czasopiśmie Aplikantów Adwokackich „Młoda Palestra”. Prowadził szkolenia z zakresu komunikacji miękkiej oraz zasad organizacji pracy. Udzielał wypowiedzi do mediów takich jak „Rzeczypospolita”, „Dziennik Gazeta Prawna”, czy „Prawo.pl”. Współpracował również z Zespołem Prawa Rodzinnego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, z którym stworzył szereg artykułów. Dąży do jak najbardziej efektywnego rozwiązywania spraw, co czyni go osobą konsekwentnie osiągającą sukcesy w życiu zawodowym i prywatnym.

tomasz.golembiewski@kdkh.pl

JACEK GOLAN

Adwokat, członek ORA w Warszawie

Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim, następnie aplikację ogólną w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie, a następnie aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.  Zajmuje się postępowaniami cywilnymi, w tym w sprawach gospodarczych i rodzinnych. Przed sądem reprezentował także jednostki samorządu terytorialnego. Od kilku lat świadczy również pomoc prawną na punktach nieodpłatnej pomocy prawnej.  

jacek.golan@kdkh.pl

MICHAŁ ROZBIEWSKI

Radca prawny, członek OIRP w Warszawie

Specjalizuje się w prawie zamówień publicznych oraz szeroko pojętym prawie cywilnym. Doradza Klientom w postępowaniach cywilnych i administracyjnych. Wspiera Zamawiających i Wykonawców w sprawach zakupowych, kontrolowaniu procedur przetargowych i wydatkowaniu środków publicznych.

michal.rozbiewski@kdkh.pl

MICHAŁ MARGAS

Aplikant radcowski, członek OIRP w Warszawie

Zajmuje się sprawami z obszaru prawa cywilnego i handlowego. Szczególnie interesuje się regulacjami dotyczącymi nowych technologii. Doświadczenie zdobywał w renomowanych kancelariach prawnych o międzynarodowym zasięgu, wspierając prawników przede wszystkim w zakresie bieżącej obsługi korporacyjnej i transakcji M&A.

michal.margas@kdkh.pl

AGNIESZKA SMAKOSZ

Kierownik biura

Absolwentka Wydziału Nauk Politycznych Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku. W Kancelarii zajmuje się organizacją funkcjonowania biura oraz wsparciem Partnerów i zespołu pracowników kancelarii. Funkcję Kierownika biura pełni od 2012 r.

agnieszka.smakosz@kdkh.pl

Zapraszamy
do kontaktu

KRYNICKI DAJCZER
KAMIŃSKI HEROMIŃSKI
Spółka Partnerska
Radców Prawnych
UL. NOWY ŚWIAT 35 LOK. 8
00-029 WARSZAWA